Årsmöte 12/10 18.30 på Gammelbacka bryggeri

Dagordning Karlskoga Sportdykarklubbs Årsmöte 12/10 2019 18.30 på Gammelbacka bryggeri.

KALLELSE TILL Karlskoga Sportdykarklubb ÅRSMÖTE 2019
Plats: Gammelbacka bryggeri, Gammelbackavägen 6.
Tid: lördag 12 oktober 2019 kl. 18.30 (styrelsen samlas kl 18.00)

Efter mötet: Den nytillträdda Styrelsen har ett kort konstituerande möte.

Middag ca 20.00. Kostnad 50kr betalning sker på plats.
200 gram hamburgare med tillbehör Kansas city style.
Lax med gratäng eller pommes jacksson.
Vegetariska alternativ.
Dricka eller öl från deras mikrobryggeri betalar man själv.
Meddela eventuella allergier.
Anmälan till Camilla Sånebo c.sanebo@hotmail.se 0703388759. Senast 9/10.

Välkomna önskar klubbordförande Ulf Eriksson.

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE I KARLSKOGA SPORTDYKARKLUBB 2019-10-12 Ref. Stadgar 21 # Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare (2 st.) att tillsammans med mötesordförande justera mötesprotokollet
 5. a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter
 9. Fastläggande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 10. Behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår
 11. Stadgeändringar
 12. Val av a) ordförande, styrelseledamöter och suppleanter enl. § 25
  b) revisorer (2 st.) och revisorssuppleant. Här får inte styrelsens ledamöter ingå.
  c) valberedning, (ordförande + 2 st.)
 13. Presentation av valberedningens förslag till årsmötet, av följande befattningsinnehavare: övriga materialförvaltare säkerhetsansvarig c) utbildningsansvarig d) bidragsansvariga e) webbansvariga f) badhusansvariga (inkl. sammankallande), ons- fre- lördagar g) stugtomte/brandskyddsansvarig h) instruktörer fridyk i) instruktörer apparatdyk j) ansv. klubbdyk – endags k) lägerkommitté Gabbes (inkl. sammankallande) l) k) ansv. dykläger kursavslutning l) ansv. badplatsrensning m) ansvarigt tjejläger, vrakdyk n) Nitroxblandare
 14. Motioner
 15. Övriga frågor.
 16. Övriga frågor framförda under mötet
 17. Beslut om fråga av större ekonomiska betydelse får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till möte.

INFO stadgar§ 25 # Sammanfattning, styrelsen. Styrelsen består av -ordförande, -vice ordförande, -sekreterare, -vice sekreterare, -kassör, -materialförvaltare, -instruktör, -ungdomsansvarig,

17 # 4 stycket Förslag, framförda vid årsmötet under Övriga frågor hänskjuts, i förekommande fall, till Styrelsen för behandling. 15 # 2 stycket Kallelse till årsmötet skall av styrelsen snarast tillställas medlemmarna.

Är årsmötet fastlagt i årets aktivitetslista för KSDK, gäller detta som kallelse och skall då föredragningslista enl. 21# följas.