Karlskoga SDKs Årsmöte 2017 12/10 18.30 på Gastro

KALLELSE TILL Karlskoga Sportdykarklubbs ÅRSMÖTE 2017 Plats: Rest. Gastro bar och kök, Torget 2 Tid: Torsdag 12 Oktober 2017 kl. 18.30 – c:a 20.00 (styrelsen samlas kl 18)

Efter mötet: Den nytillträdda Styrelsen har ett kort möte, varefter de som så önskar, erbjuds en buffé för 100 kr. Senast den 10 oktober vill Camilla Sånebo c.sanebo@hotmail.se 070 338 87 59 veta vilka som ska äta. Betalning sker på plats till restaurangen.

Välkomna önskar klubbordförande Ulf Eriksson

Bg 5598-0536 Pg 578178-6,
swishnummer 1231885136

 

 

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE I KARLSKOGA SPORTDYKARKLUBB 2017 10 12 Ref. Stadgar 21 # Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

1. Fråga om mötets behöriga utlysande

2. Fastställande av föredragningslista för mötet

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare (2 st.) att tillsammans med mötesordförande justera mötesprotokollet

5. a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Fastställande av medlemsavgifter

9. Fastläggande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

10. Behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår

11. Stadgeändringar

12. Val av a) ordförande, styrelseledamöter och suppleanter enl. §25
b) revisorer (2 st) och revisorsuppleant. Här får inte styrelsens ledamöter ingå.
c) valberedning, (ordförande + 2 st)

13. Presentation av valberedningens förslag till årsmötet, av följande befattningsinnehavare: övriga materialförvaltare säkerhetsansvarig c) utbildningsansvarig d) bidragsansvariga e) webbansvariga f) badhusansvariga (3 st inkl. sammankallande), ons- fre- lördagar g) stugtomte / brandskyddsansvarig h) instruktörer fridyk i) instruktörer apparatdyk j) ansv. klubbdyk – endags k) lägerkommitté Gabbes (inkl. sammankallande) l) ansv. dykläger Tjärnö k) ansv. dykläger kursavslutning l) ansv. badplatsrensning m) ansvrig tjejläger, fensim, UV-rugby, vrakdyk n) Nitroxblandare

14.Motioner

15 Övriga frågor. Peter Kempi från SSDF kommer att presentera SSDF`s nya riktlinjer angående parlina. På mötet kommer det att diskuteras ev. ny policy om parlina, för KSDK.

16.Övriga frågor framförda under mötet

17. Utdelande av förtjänsttecken Beslut om fråga av större ekonomiska betydelse får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. ———-

INFO stadgar ——– 25 # Sammanfattning, styrelsen. Styrelsen består av -ordförande,-vice ordförande, -sekreterare, -vice sekreterare, -kassör, -materialförvaltare, -instruktör, -ungdomsansvarig,

17 # 4 stycket Förslag ,framförda vid årsmötet under Övriga frågor hänskjuts, i förekommande fall, till Styrelsen för behandling. 15 # 2 stycket Kallelse till årsmötet skall av styrelsen snarast tillställas medlemmarna.

Är årsmötet fastlagt i årets aktivitetslista för KSDK, gäller detta som kallelse och skall då föredragningslista enl. 21# följas.

3 reaktion på “Karlskoga SDKs Årsmöte 2017 12/10 18.30 på Gastro

  1. För anmälan av buffé´ är Camillas adress hotmail.se och inget annat.

  2. Även för år 2017 gäller att för anmälan till buffé är Camillas e-adress “hotmail.se” och inget annat!

Kommentera